آلومینیوم چهارشاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت انرژی خالی
  آلومینیوم چهارشاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت انرژی خالی
  261008011
  ۲۶۱۰۰۸۰۱۱
  ۴۰,۲۰۰ تومان
  چهار شاخ توپه موتورسیکلت سی جی ال ماراتن
  چهار شاخ توپه موتورسیکلت سی جی ال ماراتن
  261006004
  ۲۶۱۰۰۶۰۰۴
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان
  چهار شاخ توپه موتورسیکلت کامل خارجی
  چهار شاخ توپه موتورسیکلت کامل خارجی
  343049002
  ۳۴۳۰۴۹۰۰۲
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  چهار شاخ گاردان تکی کوچک موتورسیکلت
  چهار شاخ گاردان تکی کوچک موتورسیکلت
  339002
  ۳۳۹۰۰۲
  ۱۳۲,۲۰۰ تومان
  چهار شاخ کلاچ 4 پیچ خالی موتور سیکلت ویو
  چهار شاخ کلاچ 4 پیچ خالی موتور سیکلت ویو
  343050010
  ۳۴۳۰۵۰۰۱۰
  ۳۴۳,۸۰۰ تومان
  چهار شاخ کلاچ 4 پیچ موتور سیکلت هوندا کامل مکسیم
  چهار شاخ کلاچ 4 پیچ موتور سیکلت هوندا کامل مکسیم
  261008003
  ۲۶۱۰۰۸۰۰۳
  ۴۶۳,۰۰۰ تومان
  چهار شاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت هوندا استاندارد
  چهار شاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت هوندا استاندارد
  261008016
  ۲۶۱۰۰۸۰۱۶
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  چهار شاخ کلاچ 4 پیچ کامل موتورسیکلت کویر با صفحه
  چهار شاخ کلاچ 4 پیچ کامل موتورسیکلت کویر با صفحه
  چهار شاخ کلاچ
  چهار شاخ کلاچ
  ۴۴۷,۰۰۰ تومان
  چهار شاخ کلاچ 5 پیچ کامل موتورسیکلت کویر با صفحه
  چهار شاخ کلاچ 5 پیچ کامل موتورسیکلت کویر با صفحه
  261001004
  ۲۶۱۰۰۱۰۰۴
  ۵۱۷,۰۰۰ تومان
  چهار شاخ کلاچ خورشیدی 4 پیچ فنر و پیچ موتورسیکلت هوندا
  چهار شاخ کلاچ خورشیدی 4 پیچ فنر و پیچ موتورسیکلت هوندا
  چهارشاخ کلاچ خورشیدی
  چهارشاخ کلاچ خورشیدی
  ۷۴,۷۰۰ تومان
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت NS پالس
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت NS پالس
  261005001
  ۲۶۱۰۰۵۰۰۱
  ۵۷۵,۲۰۰ تومان
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت پالس اصلی
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت پالس اصلی
  261005002
  ۲۶۱۰۰۵۰۰۲
  ۵۰۹,۱۰۰ تومان
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت دایچی
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت دایچی
  261005003
  ۲۶۱۰۰۵۰۰۳
  ۳۹۶,۷۰۰ تومان
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت سی جی ال با بلبرینگ و کاسنمد TIP
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت سی جی ال با بلبرینگ و کاسنمد TIP
  261006005
  ۲۶۱۰۰۶۰۰۵
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت سی جی ال درجه یک
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت سی جی ال درجه یک
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت
  ۲۵۸,۷۰۰ تومان
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت سی جی ال مکسیم MAXIM
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت سی جی ال مکسیم MAXIM
  چهارشاخ توپه سی جی ال
  چهارشاخ توپه سی جی ال
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت ویو کامل ایرانی
  چهارشاخ توپه موتورسیکلت ویو کامل ایرانی
  343049001
  ۳۴۳۰۴۹۰۰۱
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ توپی موتورسیکلت سی جی ال با بلبرینگ کامل
  چهارشاخ توپی موتورسیکلت سی جی ال با بلبرینگ کامل
  261006006
  ۲۶۱۰۰۶۰۰۶
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ خورشیدی 6 پیچ فنر و پیچ موتورسیکلت
  چهارشاخ خورشیدی 6 پیچ فنر و پیچ موتورسیکلت
  چهار شاخ کلاچ موتور سیکلت
  چهار شاخ کلاچ موتور سیکلت
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 4 پیچ خالی موتورسیکلت داخل فلز درجه یک
  چهارشاخ کلاچ 4 پیچ خالی موتورسیکلت داخل فلز درجه یک
  261008002
  ۲۶۱۰۰۸۰۰۲
  ۱۹۵,۵۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت هوندا انرژی
  چهارشاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت هوندا انرژی
  261008014
  ۲۶۱۰۰۸۰۱۴
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت هوندا انرژی کامل
  چهارشاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت هوندا انرژی کامل
  261008015
  ۲۶۱۰۰۸۰۱۵
  ۵۰۶,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت هوندا لیزر LAZER
  چهارشاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت هوندا لیزر LAZER
  چهار شاخ کلاچ چهار پیچ
  چهار شاخ کلاچ چهار پیچ
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت ویو کامل
  چهارشاخ کلاچ 4 پیچ موتورسیکلت ویو کامل
  343050006
  ۳۴۳۰۵۰۰۰۶
  ۱,۰۲۶,۳۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 5 پیچ موتورسیکلت هوندا انرژی کامل
  چهارشاخ کلاچ 5 پیچ موتورسیکلت هوندا انرژی کامل
  261001005
  ۲۶۱۰۰۱۰۰۵
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 5 پیچ موتورسیکلت هوندا خورشیدی فنر و پیچ
  چهارشاخ کلاچ 5 پیچ موتورسیکلت هوندا خورشیدی فنر و پیچ
  261001002
  ۲۶۱۰۰۱۰۰۲
  ۸۰,۵۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 5 پیچ موتورسیکلت کویر با فنز و خورشیدی
  چهارشاخ کلاچ 5 پیچ موتورسیکلت کویر با فنز و خورشیدی
  261001008
  ۲۶۱۰۰۱۰۰۸
  ۲۷۹,۵۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 5 پیچ کامل همراه صفحه موتورسیکلت مکسیم
  چهارشاخ کلاچ 5 پیچ کامل همراه صفحه موتورسیکلت مکسیم
  261001003
  ۲۶۱۰۰۱۰۰۳
  ۴۸۷,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 6 پیچ موتورسیکلت با خورشیدی و پیچ زیزو
  چهارشاخ کلاچ 6 پیچ موتورسیکلت با خورشیدی و پیچ زیزو
  261002008
  ۲۶۱۰۰۲۰۰۸
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 6 پیچ موتورسیکلت پولسار
  چهارشاخ کلاچ 6 پیچ موتورسیکلت پولسار
  چهار شاخ کلاچ شش پیچ
  چهار شاخ کلاچ شش پیچ
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 6 پیچ موتورسیکلت ویو خالی
  چهارشاخ کلاچ 6 پیچ موتورسیکلت ویو خالی
  343050009
  ۳۴۳۰۵۰۰۰۹
  ۴۶۲,۸۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 6 پیچ موتورسیکلت کویر با فنر و خورشیدی
  چهارشاخ کلاچ 6 پیچ موتورسیکلت کویر با فنر و خورشیدی
  261002002
  ۲۶۱۰۰۲۰۰۲
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ 6 پیچ کامل همراه صفحه موتورسیکلت مکسیم
  چهارشاخ کلاچ 6 پیچ کامل همراه صفحه موتورسیکلت مکسیم
  261002012
  ۲۶۱۰۰۲۰۱۲
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ موتورسیکلت 5 پیچ کامل با صفحه ماراتن
  چهارشاخ کلاچ موتورسیکلت 5 پیچ کامل با صفحه ماراتن
  261001006
  ۲۶۱۰۰۱۰۰۶
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ موتورسیکلت 6 پیچ کامل با صفحه ماراتن
  چهارشاخ کلاچ موتورسیکلت 6 پیچ کامل با صفحه ماراتن
  261002007
  ۲۶۱۰۰۲۰۰۷
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  چهارشاخ کلاچ موتورسیکلت 6 پیچ کامل با صفحه کویر
  چهارشاخ کلاچ موتورسیکلت 6 پیچ کامل با صفحه کویر
  261002006
  ۲۶۱۰۰۲۰۰۶
  ۵۳۶,۰۰۰ تومان

   چهارشاخ


   چهارشاخ در واقع یک اتصال مکانیکی است که در موتورسیکلت‌ها برای انتقال نیرو و گشتاور از موتور به چرخ‌ها استفاده می‌شود. هر کدام از انواع چهارشاخ‌ها وظیفه‌های خاص خود را دارند و در توانایی انتقال نیرو و گشتاور و در نهایت ایجاد حرکت و سرعت در موتورسیکلت دخیل هستند.
   در ادامه به برخی از مدل های چهارشاخ موتورسیکلت می‌پردازیم:

   چهارشاخ گاردان تکی کوچک

   این نوع چهارشاخ برای انتقال نیرو و گشتاور از موتور به چرخ‌های موتورسیکلت استفاده می‌شود. یکی از مزایای این نوع چهارشاخ، دقت بالا در انتقال نیرو و گشتاور به چرخ‌هاست، که باعث بهبود عملکرد موتور می‌شود. در عین حال، ممکن است نیاز به نگهداری دقیق و پیشگیری از لغزش و خرابی وجود داشته باشد.

   چهار شاخ کلاچ 4 پیچ

   این نوع کلاج در موتورسیکلت برای انتقال نیرو و پیوند میان موتور و چرخ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. چهارشاخ با 4 پیچ قادر به انتقال نیروی دقیق و داشتن عملکرد بالاتری است. ساختار قوی، انتقال نیروی دقیق، و کارایی بالا از مزایای این نوع چهارشاخ می‌باشند. اما نیاز به نگهداری دقیق و چک کردن منظم برای پیشگیری از مشکلات احتمالی وجود دارد.

   چهار شاخ کلاچ 6 پیچ

   در این نوع کلاچ همچنین برای انتقال نیرو و پیوند میان موتور و چرخ‌ها به کار می‌رود. ساختار پیچیده‌تر این نوع کلاچ باعث انتقال گشتاور بزرگتری می‌شود. اما به دلیل ساختار پیچیده‌تر، نیاز به نگهداری دقیق‌تر و چک کردن منظم‌تر وجود دارد.

   چهارشاخ کلاچ خورشیدی

   چهارشاخ کلاچ خورشیدی برای انتقال نیرو و تنظیم دقیق سرعت در موتورسیکلت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع کلاچ توانایی تنظیم دقیق سرعت را بهبود می‌بخشد اما ممکن است نیاز به نگهداری دقیق و چک کردن منظم داشته باشد.

   چهارشاخ توپه

   چهارشاخ توپه نیز برای انتقال نیرو و گشتاور استفاده می‌شود. این نوع چهارشاخ از توپه برای اتصال دو بخش با قابلیت چرخش وجود دارد. اما نیاز به نگهداری دقیق و اندازه‌گیری دقیق اجزای آن وجود دارد.

   خرید و قیمت چهارشاخ موتورسیکلت

   در نهایت، اطمینان حاصل کنید که انتخاب چهارشاخ مطابق با نیازهای خاص و مشخصات فنی موتورسیکلت شما باشد. بهتر است با توجه به شرایط کاری و اجزای تشکیل‌دهنده موتورسیکلت، بهترین چهارشاخ را انتخاب و خریداری کنید.

   چهارشاخ
   بر اساس سازنده
   • ALMAS
   • BAJAJ
   • KAMLA
   • Kavir
   • Lazer
   • Lion
   • Marathon
   • Maxim
   • Other
   • TVS
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله