قفل تسمه ای
سایز
رنج سنی
نوع طوقه
نوع ترمز
خیر
بله