قفل تسمه ایی
سایز
رنج سنی
نوع طوقه
نوع ترمز
خیر
بله