دوچرخه بچه گانه سایز 12 پشتی دار آبی اینتنس
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 پشتی دار آبی اینتنس
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 پشتی دار آبی دینو مدل 12008
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 پشتی دار آبی دینو مدل 12008
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 پشتی دار آبی دینو مدل 12050
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 پشتی دار آبی دینو مدل 12050
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 پشتی دار قرمز اینتنس
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 پشتی دار قرمز اینتنس
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 پشتی دار قرمز دینو مدل 12008
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 پشتی دار قرمز دینو مدل 12008
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 ترکبند دار آبی دینو مدل 12051
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 ترکبند دار آبی دینو مدل 12051
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 ترکبند دار قرمز دینو مدل 12051
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 ترکبند دار قرمز دینو مدل 12051
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 کمک فنردار آبی پرادو مدل 509
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 کمک فنردار آبی پرادو مدل 509
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 کمکدار قرمز اورلورد مدل LS11
  دوچرخه بچه گانه سایز 12 کمکدار قرمز اورلورد مدل LS11
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 آبی دینو مدل 16008
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 آبی دینو مدل 16008
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 آبی دینو مدل 16050
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 آبی دینو مدل 16050
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 بنفش دینو مدل 16241
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 بنفش دینو مدل 16241
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 پشتی دار قرمز اوکی مدل 140
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 پشتی دار قرمز اوکی مدل 140
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 پشتی دار و صندوق دار صورتی راکی مدل R210HR
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 پشتی دار و صندوق دار صورتی راکی مدل R210HR
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 ترکبند دار آبی دینو مدل 16051
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 ترکبند دار آبی دینو مدل 16051
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 ترکبند دار زرد دینو مدل 16051
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 ترکبند دار زرد دینو مدل 16051
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 زرد دینو مدل 16008
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 زرد دینو مدل 16008
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 زرد دینو مدل 16050
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 زرد دینو مدل 16050
  336002042
  ۳۳۶۰۰۲۰۴۲
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 صورتی دینو مدل 16241
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 صورتی دینو مدل 16241
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 قرمز دینو مدل 16008
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 قرمز دینو مدل 16008
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 قرمز دینو مدل 16050
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 قرمز دینو مدل 16050
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 کمکدار آبی پرادو مدل M509
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 کمکدار آبی پرادو مدل M509
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 کمکدار آبی کافیدیس مدل SUS011
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 کمکدار آبی کافیدیس مدل SUS011
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 کمکدار دیسکی صورتی اورلورد مدل LS11
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 کمکدار دیسکی صورتی اورلورد مدل LS11
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 کویر مدل 3005
  دوچرخه بچه گانه سایز 16 کویر مدل 3005
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۲,۹۹۲,۵۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16صورتی اوکی مدل HR601
  دوچرخه بچه گانه سایز 16صورتی اوکی مدل HR601
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 16کمکدار زرد کافیدیس مدل SUS011
  دوچرخه بچه گانه سایز 16کمکدار زرد کافیدیس مدل SUS011
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۴ صورتی دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۴ صورتی دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۴ قرمز دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۴ قرمز دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۶ بنفش دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۶ بنفش دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۶ زرد دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۶ زرد دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۶ قرمز دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۶ قرمز دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۶ کمکدار قرمز کافیدیس مدل SUS011
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱۶ کمکدار قرمز کافیدیس مدل SUS011
  336002046
  ۳۳۶۰۰۲۰۴۶
  ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱8 سبز دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه سایز ۱8 سبز دبلیو استاندارد
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 20 آبی دینو مدل 20050
  دوچرخه بچه گانه سایز 20 آبی دینو مدل 20050
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  دوچرخه بچه گانه سایز 20 بنفش دینو مدل 20241
  دوچرخه بچه گانه سایز 20 بنفش دینو مدل 20241
  دوچرخه بچه گانه
  دوچرخه بچه گانه
  ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

   دوچرخه بچه گانه

   در دنیای امروز که کودکان و نوجوانان بیشتر وقت خود و اوقات فراغت خود را با استفاده از گجت های دیجیتال می گذرانند خرید دوچرخه راهکار مناسبی برای پر کردن اوقات فراغت آنها باشد. علاوه بر این دوچرخه سواری فواید زیادی برای کودکان و نوجوانان دارد که از آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
    رشد قد کودکان : دوچرخه سواری باعث تقویت عضلات کودکان می شود که باعث رشد قد کودک می شود.
    حفظ سلامت کودکان و نوجوانان : قرار گرفتن کودکان و نوجوانان در هنگام دوچرخه سواری در معرض نور آفتاب باعث تامین شدن ویتامینِ D3 و باعث افزایش حس اعتماد به نفس در کودکان می شود.علاوه بر اینها دوچرخه سواری باعث بهبود عملکرد قلب و سیستم تنفسی کودکان و نوجوانان می شود وخطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در بزرگسالی و میانسالی را کاهش می دهد.

   انواع برند های دوچرخه بچه گانه

   • اینتنس Intense: برندی آمریکایی که به تولید دوچرخه‌های کوهستان با کیفیت بالا و قیمت بالا معروف است.
   • دینو  Dino: برندی ایرانی که دوچرخه‌های متنوعی برای سنین مختلف و با قیمت مناسب تولید می‌کند.
   • کویر  Kavir : برندی ایرانی که سابقه طولانی در تولید دوچرخه دارد و به دلیل تنوع محصولات و قیمت مناسب شناخته شده است.
   • پرادو Prado:برندی ایرانی که دوچرخه‌های باکیفیت و به نسبت قیمت مناسب تولید می‌کند.
   • اورلورد Overlord: برندی چینی که دوچرخه‌های باکیفیت بالا و به نسبت قیمت مناسب تولید می‌کند.
   • اوکی Ok: برندی ایرانی که دوچرخه‌های باکیفیت و به نسبت قیمت مناسب تولید می‌کند.
   • راکی Rocky: برندی تایوانی که به تولید دوچرخه‌های کوهستان با کیفیت بالا و قیمت بالا معروف است.
   • کافیدیس Cofidis: برندی فرانسوی که به تولید دوچرخه‌های جاده‌ای با کیفیت بالا و قیمت بالا معروف است.
   • دبلیو استاندارد  Wstandard: برندی ایرانی که دوچرخه‌های باکیفیت و به نسبت قیمت مناسب تولید می‌کند.
   • فلش Flash: برندی ایرانی که دوچرخه‌های متنوعی برای سنین مختلف و با قیمت مناسب تولید می‌کند.

   انواع سایز دوچرخه بچه گانه

   دوچرخه ها بر اساس سایز چرخ هایشان سایز بندی می شوند که سایز بندی آن ها به صورت زیر است:
   دوچرخه سایز12: به دوچرخه هایی که سایز چرخ آنها 12 اینچ است گفته می شود. این سایز برای کودکان با قد 85 الی 105 سانتیمتر و یا رنج سنی 6-3 سال مناسب است.
   دوچرخه سایز14: به دوچرخه هایی که سایز چرخ آنها 14 اینچ است گفته می شود. این سایز برای کودکان با قد 92 الی 110 سانتیمتر و یا رنج سنی 8-6 سال مناسب است. این سایز جزء سایز های استاندار ایران نیست و به همین علت تعداد این سایز در کشور محدود است.
   دوچرخه سایز 16: به دوچرخه هایی که سایز چرخ آنها 16 اینچ است گفته می شود. این سایز برای کودکان با قد 100 الی 115 سانتیمتر و یا رنج سنی 10-8 سال مناسب است.
   دوچرخه سایز 18: به دوچرخه هایی که سایز چرخ آنها 18 اینچ است گفته می شود. این سایز برای کودکان با قد 112 الی 120 سانتیمتر و یا رنج سنی 12-10 سال مناسب است.
   دوچرخه سایز 20: به دوچرخه هایی که سایز چرخ آنها 20 اینچ است گفته می شود. این سایز برای کودکان با قد 112 الی 130 سانتیمتر و یا رنج سنی 14-12 سال مناسب است. این سایز مانند دوچرخه های بزرگسال دارای 2 مدل ساده و دنده ای است.

   انواع ترمز دوچرخه بچه گانه

   دوچرخه ها دارای ترمز های مختلف هستند. ترمزهایی که برای دوچرخه های کودک و نوجوان استفاده می شوند عبارت اند از: ساده، ویبریک، دیسکی
   ترمز ساده: ترمزهای ساده یک واحد مستقل هستند که به وسیله یک پیچ مرکزی به دوشاخ جلو وصل می شوند. این ترمزها کوچک بوده و فضای کمی را اشتغال می کنند. همچنین سبک وزن بودن و تنظیم راحت، از مزایای دیگر این نوع ترمز است. اما عملکرد ترمزهای کالیپر در محیط های مرطوب و دارای گل و لای دارای ضعف است. قیمت این ترمزها کمتر از انواع دیگر ترمز می باشد.
   ترمز ویبریک (V Break): این ترمز از دو اهرم به صورت جداگانه تشکیل شده که روی هرکدام قسمتی برای اتصال پدهای ترمز قرار دارد. این اهرم ها در قسمت دوشاخ جلوی بدنه دوچرخه نصب می‌شود.
   ترمز دیسکی: ترمز دیسکی دوچرخه نوعی سیستم ترمز است که از دیسک و لنت (مانند ترمز موتور سیکلت و ماشین) برای متوقف کردن دوچرخه استفاده می کند. این سیستم ترمز در مقایسه با ترمزهای لقمه ای سنتی، مزایای متعددی دارد. این نوع ترمز بیشتر در دوچرخه های کوهستان استفاده می شود.

   تفاوت دوچرخه دخترانه و سایر دوچرخه ها

   تفاوت در جنسیت، تفاوت در نسبت قد بالا تنه به پایین تنه سبب شد تا طراحان محصولات متنوعی را طراحی کنند که دوچرخه دخترانه یکی از آنهاست. شاید در برخورد اول با این نام تفکرات به سمت رنگ صورتی و یا داشتن سبد به همراه این دوچرخه ها برود اما تفاوت این دوچرخه ها با سایر دوچرخه ها به این معنا نیست. دوچرخه های دخترانه کاملا از تمامی جهت ها با سایر مدل ها تفاوت دارد، که این تفاوت ها کاملا از نظر ظاهری قابل شناسایی است و نیازی به دانش خاصی ندارد. این تفاوت ها به دلیل تفاوت سلیقه دختران و خاص بودن سلیقه ی آنها است این دوچرخه ها هم مانند سایر وسایل و لوازم دخترانه از ظرافت خاصی برخوردار می باشد که می توان با استفاده از لوازم جانبی و تزیینی به زیبایی آن ها افزود و آن ها را با سلیقه شخصی شان تزیین کنید.

   خرید دوچرخه بچه گانه

   برای خرید دوچرخه بچه گانه در ابتدا 2 گزینه داریم :

   • دوچرخه دخترانه 
   • دوچرخه پسرانه

   بعد از انتخاب یکی از دو گزینه بالا باید سایز دوچرخه را با توجه به قد انتخاب کنیم و پس از آن باید رنگ دلخواه را برگزید.
   اگر سایز دوچرخه انتخابی ما سایز 20 می باشد 2 گزینه دیگر پیش رو داریم: 

   • دوچرخه ساده: همانطور که از نامش پیداست ساده می باشد و از سیستم دنده استفاده نمی کند.
   • دوچرخه دنده ای: این دوچرخه ها با داشتن دنده های مختلف که از طریق شیفترهای روی فرمان قابل تعویض است به شما این امکان را می دهد تا در مسیرهای سربالایی و سرازیری راحت تر و با مصرف انرژی کمتر بتوانید رکاب بزنید.

   که با توجه به نحوه مورد استفاده و کاربری مد نظرمان، آن را انتخاب می کنیم.

   نکات ایمنی هنگام دوچرخه سواری

   • استفاده از کلاه ایمنی
   • استفاده از چراغ جلو و چراغ عقب
   • انتخاب دوچرخه با سایز مناسب 
   • رعایت سرعت مناسب 
   • آگاهی به مسیر دوچرخه سواری
   • استفاده از دستکش دوچرخه سواری
   • استفاده از زانو بند و آرنج بند

   خرید آنلاین دوچرخه بچه گانه از دیجی تیزرو

   خرید آنلاین باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های جانبی مثل حمل و نقل و ترافیک می شود. خرید آنلاین به شما این امکان را میدهد تا کالاهای بیشتری را بتوانید به راحتی با یکدیگر مقایسه کنید تا کالای مورد نیاز و پسند خود را از میان آنها انتخاب کرده و بهترین قیمت را از میان عرضه کننده هایی که با یکدیگر رقابت دارند پیدا کنید و دوچرخه مورد نظر را با بهترین قیمت و کیفیت خریداری کنید. علاوه بر امکان خرید دوچرخه، در صورت نیاز به خرید لوازم جانبی و قطعات دوچرخه می توانید آنهارا با بهترین کیفیت از سایت دیجی تیزرو تهیه کنید.

   دوچرخه بچه گانه
   بر اساس سازنده
   • COFIDIS
   • Dino
   • FLASH
   • Intense
   • Kavir
   • OK
   • Overlord
   • Prado
   • ROCKY
   • wstandard
   بر اساس رنگ
   سایز
   رنج سنی
   نوع طوقه
   نوع ترمز
   خیر
   بله