باک موتورسیکلت شکاری آبی
  باک موتورسیکلت شکاری آبی
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  باک موتورسیکلت شکاری قرمز
  باک موتورسیکلت شکاری قرمز
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  باک موتورسیکلت شکاری مشکی
  باک موتورسیکلت شکاری مشکی
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  باک موتورسیکلت شکاری نقره ای
  باک موتورسیکلت شکاری نقره ای
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  باک موتورسیکلت هوندا همتاز آبی
  باک موتورسیکلت هوندا همتاز آبی
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک موتورسیکلت هوندا همتاز قرمز
  باک موتورسیکلت هوندا همتاز قرمز
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک موتورسیکلت هوندا همتاز نقره ای
  باک موتورسیکلت هوندا همتاز نقره ای
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک موتورسیکلت کایوت آبی و قرمز
  باک موتورسیکلت کایوت آبی و قرمز
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  باک انژکتوری موتورسیکلت هوندا کویر رنگ آبی
  باک انژکتوری موتورسیکلت هوندا کویر رنگ آبی
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۲,۵۱۶,۹۰۰ تومان
  باک انژکتوری موتورسیکلت هوندا کویر رنگ مشکی
  باک انژکتوری موتورسیکلت هوندا کویر رنگ مشکی
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۲,۵۱۶,۹۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت سبز یشمی مدل 81 کسایتر تیزرو پارت
  باک بغل موتورسیکلت سبز یشمی مدل 81 کسایتر تیزرو پارت
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 74 کارنت تیزروپارت
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 74 کارنت تیزروپارت
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 81 اکسایتر تیزروپارت
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 81 اکسایتر تیزروپارت
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 81 کاربنی رادیکال
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 81 کاربنی رادیکال
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 81 کاربنی کایر
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 81 کاربنی کایر
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 84 ساوینی تیزرو پارت
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 84 ساوینی تیزرو پارت
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 84 ماراتن درب وسط
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل 84 ماراتن درب وسط
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۸۰۵,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل کاربنی عصائی کایر
  باک بغل موتورسیکلت هوندا آبی مدل کاربنی عصائی کایر
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا پسته ای تیزروپارت
  باک بغل موتورسیکلت هوندا پسته ای تیزروپارت
  108017002
  ۱۰۸۰۱۷۰۰۲
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرد مدل 81 اکسایترتیزرو پارت
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرد مدل 81 اکسایترتیزرو پارت
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرد مدل 81 کایر
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرد مدل 81 کایر
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرد مدل عصائی کایر
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرد مدل عصائی کایر
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل 74 کایر
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل 74 کایر
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل 81 اکسایتر تیزروپارت
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل 81 اکسایتر تیزروپارت
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل 81 کایر
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل 81 کایر
  باک بغل موتور سیکلت
  باک بغل موتور سیکلت
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل 84 رادیکال
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل 84 رادیکال
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل عصائی تیزرو پارت
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل عصائی تیزرو پارت
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل عصائی کایر
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی مدل عصائی کایر
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی کویر کایر
  باک بغل موتورسیکلت هوندا زرشکی کویر کایر
  باک بغل موتور سیکلت
  باک بغل موتور سیکلت
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا سبز متالیک مدل 81 اکسایتر تیزروپارت
  باک بغل موتورسیکلت هوندا سبز متالیک مدل 81 اکسایتر تیزروپارت
  108006005
  ۱۰۸۰۰۶۰۰۵
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا سبز یشمی مدل 80 کاستوم تیزرو پارت
  باک بغل موتورسیکلت هوندا سبز یشمی مدل 80 کاستوم تیزرو پارت
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا سفید آبی مدل عصائی 74 کایر
  باک بغل موتورسیکلت هوندا سفید آبی مدل عصائی 74 کایر
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا سفید جور رادیکال
  باک بغل موتورسیکلت هوندا سفید جور رادیکال
  باک بغل موتور سیکلت
  باک بغل موتور سیکلت
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا گوجه ای مدل 74 رادیکال
  باک بغل موتورسیکلت هوندا گوجه ای مدل 74 رادیکال
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا گوجه ای مدل عصائی کایر
  باک بغل موتورسیکلت هوندا گوجه ای مدل عصائی کایر
  باک موتور سیکلت
  باک موتور سیکلت
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  باک بغل موتورسیکلت هوندا مسی مدل 81 اکسایتر تیزروپارت
  باک بغل موتورسیکلت هوندا مسی مدل 81 اکسایتر تیزروپارت
  108018002
  ۱۰۸۰۱۸۰۰۲
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان

   باک

   باک موتورسیکلت چیست؟⁠

   باک موتورسیکلت به مخزنی گفته می‌شود که وظیفه نگهداری سوخت را برای موتورسیکلت دارد. باک برای نگهداری سوخت طراحی شده و دارای درپوش یا درب برای تزریق سوخت است.

   تاریخچه باک موتورسیکلت؟

   باک موتورسیکلت در اوایل قرن بیستم تولید شده است. همچنین درگذشته موتورسیکلت‌ها از باک‌های بسیار ساده و ضعیفی برای نگهداری سوخت استفاده می‌کردند که معمولا در قسمت جلویی موتور قرار داده شده اند. جنس این باک‌ها اغلب از فلز و درب یا درپوش نیز برای تزریق سوخت نداشتند. اما در گذشت زمان و پیشرفت موتورسیکلت درزمینه صنعت، باک‌های موتورسیکلت باکیفیت و مقاوم تر شد.
    درسال 1930، باک های فلزی همراه درپوش برای تزریق سوخت معرفی شد. به همین سبب این باک پس از بهبود کیفیت توانست مقدار بیشتری از سوخت را در خود جای دهند. همچنین جلوی از دست رفتن سوخت (نشت، تبخیر) را گرفت.
   درسال 1950 باک هایی با جنس پلاستیکی وفیبرگلاس تولید شدند و این باک ها به دلیل جنس متفاوت نسبت به باک فلزی سبک تر و مقاوم تر هستند. باک های موتورسیکلت با جنس پلاستیک قابلیت این را دارند که در شکل و اندازه‌های مختلف طراحی شوند.
   اما امروزه باک‌های موتور سیکلت به وسیله فناوری پیشرفته تولید می‌شوند. از مزایای این باک‌ها می‌توان به بروز شدن آنان اشاره کرد که اغلب دارای سیستم‌های خنک کننده برای جلوگیری از گرم شدن سوخت در طول سفر و سنسورهایی برای نمایش سوخت باقی مانده هستند.

   چند نوع باک موتورسیکلت وجود دارد؟

   • باک بنزین: این نوع باک های موتورسیکلت برای ذخیره سوخت بنزین استفاده می‌شوند. و همچنین ظرفیت آنان معمولا 10 الی 20 لیتر است.
   • باک دیزل: این نوع باک های موتورسیکلت برای ذخیره سوخت دیزل تولید شده اند. همچنین ظرفیت آنان معمولا 10 الی 30 لیتر است.
   • باک الکتریکی: این نوع باک ها برای ذخیره باتری الکتریکی موتورسیکلت های برقی استفاده می‌شوند. همچنین ظرفیت آنان معمولا 5 الی 15 کیلووات است.
   • باک هیدروژن: این نوع باک ها برای ذخیره هیدروژن به عنوان سلول های سوختی در موتورسیکلت های هیدوژنی استفاده می‌شوند. ظرفیت آنان معمولا بین 1 تا 5 کیلوگرم هیدوژن است.

   باک موتورسیکلت چگونه کار می‌کند؟

   باک‌های موتورسیکلت عمدتا برای ذخیره سوخت و بنزین کاربرد دارند. سوخت و بنزین به وسیله پمپ بنزین از تانک‌های سوخت به باک انتقال پیدا می‌کنند. هنگامی که موتورسیکلت شروع به کار کردن می‌کند، سوخت از باک به موتور منتقل می‌شود تا به عنوان سوخت برای احتراق در موتور استفاده شود. باک‌های موتورسیکلت دارای لوله‌ها وشیر‌های کنترلی هستند که واسط بین تانک و موتور نقش دارند. همچنین باک‌های پیشرفته نسل امروز دارای سطح نشانگری هستند که نشان می‌دهد چه مقدار بنزین یا سوخت در باک موتورسیکلت باقی مانده است.

   برندهای تولیدکننده باک موتور

   فروشگاه دیجی تیزرو طبق نیازهای کاربران در زمینه باک موتورسیکلت با برندهای معروف همکاری می‌کند. از جمله ای برندها عبارتند از:

   معرفی برند کویر (KAVIR)

   برند کویر یکی از مهم ترین برندها در زمینه تولید قطعات موتورسیکلت در ایران می‌باشد. این برند در سال 1985 تاسیس شده و به تولید موتورسیکلت های متنوع و با کیفیت مشهور است. محصولات کویر شامل موتورسیکلت جاده‌ای، دومنظوره و کروزر و قطعات موتورسیکلت از جمله باک موتور، دنده تایم، سوپاپ و..می‌باشد. برند KAVIR در بازارهای داخلی و خارجی نیز شناخته شده است و تلاشی بر این دارد که با توجه به نیازهای بازار و مشتریان خود محصولاتی با کیفیت و بروز ارائه دهد.

   خرید باک موتور سیکلت

   فروشگاه دیجی تیزرو خرید باک موتورسیکلت را در بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت از برندهای معتبر جهانی در بستر اینترنت برای کاربران فراهم کرده است. به همین سبب با توجه به توضیحاتی که در پاراگراف بالا در رابطه با چگونگی عملکرد و خرید این باک ها داده شده، شما عزیزان می‌توانید باک موتور خود را با توجه به نیاز خود از برندهای معتبر و نامدار جهانی خریداری کنید. باک های موتورسیکلت موجود در دیجی تیزرو مناسب انواع مختلف موتورها نظیر موتورهای آپاچی، بنلی، هوندا 125، کلیک و تریل می‌باشند. همچنین شما عزیزان می‌توانید با توجه به مدل و رنگ باک خود از محصولات مرتبطی از جمله آرم باک استفاده کنید که به زیبایی موتورسیکلت شما اضافه می‌کند. فروشگاه دیجی تیزرو تلاش دارد که قطعات موتورسیکلت را در بهترین قیمت و کیفیت در اختیار کاربران خود قرار دهد.

   باک
   بر اساس سازنده
   • Kavir
   • Kayer
   • MARKING
   • Other
   • Radikal
   • Tizro
   • TIZRO PART
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله