رینگ پیستون موتورسیکلت هوندا125 شماره 25تکنو
  رینگ پیستون موتورسیکلت هوندا125 شماره 25تکنو
  199001001
  ۱۹۹۰۰۱۰۰۱
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون زنجیری موتورسیکلت 200 شماره 100
  رینگ و پیستون زنجیری موتورسیکلت 200 شماره 100
  301011007
  ۳۰۱۰۱۱۰۰۷
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون زنجیری موتورسیکلت 200 شماره 25
  رینگ و پیستون زنجیری موتورسیکلت 200 شماره 25
  301011002
  ۳۰۱۰۱۱۰۰۲
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون زنجیری موتورسیکلت 200 شماره 50
  رینگ و پیستون زنجیری موتورسیکلت 200 شماره 50
  301011003
  ۳۰۱۰۱۱۰۰۳
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون زنجیری موتورسیکلت 200 شماره صفر
  رینگ و پیستون زنجیری موتورسیکلت 200 شماره صفر
  301011006
  ۳۰۱۰۱۱۰۰۶
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت هوندا 150شماره 0/50 کویر
  رینگ و پیستون موتورسیکلت هوندا 150شماره 0/50 کویر
  رینگ و پیستون هوندا 150
  رینگ و پیستون هوندا ۱۵۰
  ۳۸۲,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت هوندا 200 شماره 25 ماراتن
  رینگ و پیستون موتورسیکلت هوندا 200 شماره 25 ماراتن
  301002031
  ۳۰۱۰۰۲۰۳۱
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت هوندا 200شماره 100 ماراتن
  رینگ و پیستون موتورسیکلت هوندا 200شماره 100 ماراتن
  301002037
  ۳۰۱۰۰۲۰۳۷
  ۳۳۳,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 110 شماره 100
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 110 شماره 100
  301015003
  ۳۰۱۰۱۵۰۰۳
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 110 شماره 25
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 110 شماره 25
  301015005
  ۳۰۱۰۱۵۰۰۵
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 110 شماره 50
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 110 شماره 50
  301015001
  ۳۰۱۰۱۵۰۰۱
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 110 شماره 75
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 110 شماره 75
  301015006
  ۳۰۱۰۱۵۰۰۶
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 110 شماره صفر
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 110 شماره صفر
  301015002
  ۳۰۱۰۱۵۰۰۲
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 135 LS شماره TIP 100
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 135 LS شماره TIP 100
  301017009
  ۳۰۱۰۱۷۰۰۹
  ۱۷۷,۱۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 135 LS شماره TIP 25
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 135 LS شماره TIP 25
  301017006
  ۳۰۱۰۱۷۰۰۶
  ۱۷۷,۱۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره 100 رادیکال سرامیکی
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره 100 رادیکال سرامیکی
  301004019
  ۳۰۱۰۰۴۰۱۹
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره 100 لیون
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره 100 لیون
  301004037
  ۳۰۱۰۰۴۰۳۷
  ۳۵۷,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره 25 استاندارد
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره 25 استاندارد
  301004018
  ۳۰۱۰۰۴۰۱۸
  ۲۷۰,۲۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره 50 لیون
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره 50 لیون
  301004035
  ۳۰۱۰۰۴۰۳۵
  ۳۵۷,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره 75 لیون
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره 75 لیون
  301004036
  ۳۰۱۰۰۴۰۳۶
  ۳۵۷,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره TTKIN 50
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره TTKIN 50
  301004021
  ۳۰۱۰۰۴۰۲۱
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره صفر رادیکال سرامیکی
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 150 شماره صفر رادیکال سرامیکی
  301004006
  ۳۰۱۰۰۴۰۰۶
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 MKZ جور
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 MKZ جور
  301026001
  ۳۰۱۰۲۶۰۰۱
  ۵۱۷,۵۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 اصلی شرکتی شماره 50 و 75 روان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 اصلی شرکتی شماره 50 و 75 روان
  301007006
  ۳۰۱۰۰۷۰۰۶
  ۴۵۴,۲۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 100 TIP
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 100 TIP
  301002015
  ۳۰۱۰۰۲۰۱۵
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 100 تکنو
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 100 تکنو
  301002011
  ۳۰۱۰۰۲۰۱۱
  ۳۲۷,۷۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 100لیون
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 100لیون
  301002030
  ۳۰۱۰۰۲۰۳۰
  ۵۲۹,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 50 تکنو
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 50 تکنو
  301002026
  ۳۰۱۰۰۲۰۲۶
  ۳۲۷,۷۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 50 رادیکال سرامیکی
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 50 رادیکال سرامیکی
  301002023
  ۳۰۱۰۰۲۰۲۳
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 75 ZIZO
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 75 ZIZO
  301002012
  ۳۰۱۰۰۲۰۱۲
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 75 رادیکال سرامیکی
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره 75 رادیکال سرامیکی
  301002024
  ۳۰۱۰۰۲۰۲۴
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره صفر YX و PLUS
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 200 شماره صفر YX و PLUS
  301002017
  ۳۰۱۰۰۲۰۱۷
  ۲۵۹,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 230 شماره صفر VR
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 230 شماره صفر VR
  301010001
  ۳۰۱۰۱۰۰۰۱
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 70 شماره 100
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 70 شماره 100
  301019001
  ۳۰۱۰۱۹۰۰۱
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 70 شماره 25
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 70 شماره 25
  301019003
  ۳۰۱۰۱۹۰۰۳
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 70 شماره 50
  رینگ و پیستون موتورسیکلت 70 شماره 50
  301019004
  ۳۰۱۰۱۹۰۰۴
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان

   پیستون

   رینگ و پیستون موتورسیکلت چیست؟

   رینگ و پیستون دو قطعه مهم و حیاتی در سیستم موتورسیکلت هستند. رینگ‌ها به دو قسمت زیر زیر موتور خودرو، به نام‌های قسمت بالایی و پایینی، که در جاوردن پیستون به بالا و پایین کمک می‌کنند، زیرا پیستون نباشد، سرپیکرش می‌شود.

   کاربردهای رینگ و پیستون در صنعت موتورسیکلت

   رینگ و پیستون در موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه مشابه برای ایجاد حرکت و انتقال قدرت از انرژی سوخت به موتور استفاده می‌شود. آنها باعث تبدیل انرژی حرارتی به حرکتی می‌شوند.

   مزایای رینگ و پیستون

   - ایجاد قدرت: رینگ و پیستون جزء اجزای اصلی موتور محسوب می‌شوند و بدون ان‌ها موتور قادر به تولید قدرت و انرژی برای حرکت نیست.
   - انتقال انرژی: این قطعات باعث انتقال انرژی سوخت به حرکت پیستون و سپس به انتقال انرژی می‌شوند.

   معایب رینگ و پیستون

   - فرسایش: به علت اصطکاک و حرارت تولید شده در فعالیت موتور، رینگ و پیستون ممکن است در طولانی مدت فرسایش پیدا کنند و نیاز به تعویض داشته باشند.
   - نیاز به مراقبت: به منظور افزایش عمر مفید و به حداقل رساندن فرسایش، رینگ و پیستون نیاز به مراقبت و نگهداری منظم دارند.

   روش کارکرد وعملکرد رینگ و پیستون

   عملکرد موتورسیکلت در تأثیر رینگ و پیستون بیشتر از هر چیزی به مشخصات و کیفیت این قطعات بستگی دارد. برخی از مهمترین عوامل عملکرد شامل اندازه، جنس و فناوری روی رینگ و پیستون است.

   خرید و قیمت رینگ و پیستون

   همواره مهم است که در هنگام انتخاب رینگ و پیستون بر روی موتورسیکلت، از اطلاعات تخصصی و منابع مورد اعتماد استفاده شود. همچنین، توصیه می‌شود که قبل از تعویض رینگ و پیستون، توصیه‌های تولید کننده موتورسیکلت و همچنین نظر یک تکنسین ماهر مورد توجه قرار گیرد. در نهایت بهترین انتخاب را داشته باشید و آن را خریداری کنید.

   پیستون
   بر اساس سازنده
   • Kavir
   • Lazer
   • Lion
   • Maxim
   • Radikal
   • STANDARD
   • Technic
   • TEKNO
   • Zizo
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله