رینگ شماره 0.50موتورسیکلت کویر هوندا 200
  رینگ شماره 0.50موتورسیکلت کویر هوندا 200
  رینگ هوندا 200
  رینگ هوندا ۲۰۰
  ۱۵۲,۹۰۰ تومان
  رینگ تکتازی شماره 25موتورسیکلت ال ایکس
  رینگ تکتازی شماره 25موتورسیکلت ال ایکس
  رینگ تکفازی
  رینگ تکفازی
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  رینگ دنده تایم شماره 100 موتورسیکلت هوندا 200 رادیکال
  رینگ دنده تایم شماره 100 موتورسیکلت هوندا 200 رادیکال
  رینگ موتور
  رینگ موتور
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  رینگ دنده تایم شماره 25 موتورسیکلت هوندا 200 رادیکال
  رینگ دنده تایم شماره 25 موتورسیکلت هوندا 200 رادیکال
  رینگ موتور
  رینگ موتور
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  رینگ دنده تایم شماره 25 موتورسیکلت هوندا 200 فابریک
  رینگ دنده تایم شماره 25 موتورسیکلت هوندا 200 فابریک
  رینگ موتور
  رینگ موتور
  ۱۴۳,۷۰۰ تومان
  رینگ دنده تایم شماره 25 موتورسیکلت هوندا 200 مکسیم
  رینگ دنده تایم شماره 25 موتورسیکلت هوندا 200 مکسیم
  رینگ موتور
  رینگ موتور
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  رینگ دنده تایم شماره 50 موتورسیکلت هوندا 200 رادیکال
  رینگ دنده تایم شماره 50 موتورسیکلت هوندا 200 رادیکال
  رینگ موتور
  رینگ موتور
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  رینگ دنده تایم شماره 50 موتورسیکلت هوندا 200 فابریک
  رینگ دنده تایم شماره 50 موتورسیکلت هوندا 200 فابریک
  رینگ موتور
  رینگ موتور
  ۱۴۳,۷۰۰ تومان
  رینگ دنده تایم شماره 75 موتورسیکلت هوندا 200 مکسیم
  رینگ دنده تایم شماره 75 موتورسیکلت هوندا 200 مکسیم
  رینگ موتورسیکلت
  رینگ موتورسیکلت
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  رینگ دنده تایم شماره صفر موتورسیکلت هوندا 200 رادیکال
  رینگ دنده تایم شماره صفر موتورسیکلت هوندا 200 رادیکال
  رینگ هوندا 200
  رینگ هوندا ۲۰۰
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 0 موتورسیکلت کویر هوندا 200
  رینگ شماره 0 موتورسیکلت کویر هوندا 200
  رینگ کویر
  رینگ کویر
  ۱۵۲,۹۰۰ تومان
  رینگ شماره 0.25 موتورسیکلت کویر هوندا 200
  رینگ شماره 0.25 موتورسیکلت کویر هوندا 200
  رینگ هوندا 200
  رینگ هوندا ۲۰۰
  ۱۵۲,۹۰۰ تومان
  رینگ شماره 0.25موتورسیکلت کویر هوندا 150
  رینگ شماره 0.25موتورسیکلت کویر هوندا 150
  رینگ هوندا 150
  رینگ هوندا ۱۵۰
  ۱۲۹,۸۰۰ تومان
  رینگ شماره 0.50موتورسیکلت کویر هوندا 125
  رینگ شماره 0.50موتورسیکلت کویر هوندا 125
  رینگ هوندا 125
  رینگ هوندا ۱۲۵
  ۱۱۸,۸۰۰ تومان
  رینگ شماره 0.50موتورسیکلت کویر هوندا 150
  رینگ شماره 0.50موتورسیکلت کویر هوندا 150
  رینگ موتورسیکلت
  رینگ موتورسیکلت
  ۱۲۹,۸۰۰ تومان
  رینگ شماره 0.75 موتورسیکلت کویر هوندا 125
  رینگ شماره 0.75 موتورسیکلت کویر هوندا 125
  رینگ هوندا 125
  رینگ هوندا ۱۲۵
  ۱۱۸,۸۰۰ تومان
  رینگ شماره 0.75 موتورسیکلت کویر هوندا 150
  رینگ شماره 0.75 موتورسیکلت کویر هوندا 150
  رینگ موتورسیکلت
  رینگ موتورسیکلت
  ۱۲۹,۸۰۰ تومان
  رینگ شماره 0.75موتورسیکلت کویر هوندا 200
  رینگ شماره 0.75موتورسیکلت کویر هوندا 200
  رینگ
  رینگ
  ۱۵۲,۹۰۰ تومان
  رینگ شماره 1.00 موتورسیکلت کویر هوندا 150
  رینگ شماره 1.00 موتورسیکلت کویر هوندا 150
  رینگ موتورسیکلت هوندا
  رینگ موتورسیکلت هوندا
  ۱۲۹,۸۰۰ تومان
  رینگ شماره 1.00موتورسیکلت کویر هوندا 200
  رینگ شماره 1.00موتورسیکلت کویر هوندا 200
  رینگ هوندا 200
  رینگ هوندا ۲۰۰
  ۱۵۲,۹۰۰ تومان
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا 150 رادیکال
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا 150 رادیکال
  رینگ
  رینگ
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا 150 فابریک
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا 150 فابریک
  رینگ
  رینگ
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا استاندارد
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا استاندارد
  124005008
  ۱۲۴۰۰۵۰۰۸
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا رادیکال
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا رادیکال
  رینگ
  رینگ
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا زیزو
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا زیزو
  رینگ موتورسیکلت
  رینگ موتورسیکلت
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا فابریک
  رینگ شماره 100 موتورسیکلت هوندا فابریک
  رینگ موتورسیکلت
  رینگ موتورسیکلت
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 25 موتورسیکلت هوندا 150 رادیکال
  رینگ شماره 25 موتورسیکلت هوندا 150 رادیکال
  رینگ
  رینگ
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 25 موتورسیکلت هوندا 150 موتورکس
  رینگ شماره 25 موتورسیکلت هوندا 150 موتورکس
  رینگ موتورسیکلت
  رینگ موتورسیکلت
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 25 موتورسیکلت هوندا استاندارد
  رینگ شماره 25 موتورسیکلت هوندا استاندارد
  124003012
  ۱۲۴۰۰۳۰۱۲
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 25 موتورسیکلت هوندا رادیکال
  رینگ شماره 25 موتورسیکلت هوندا رادیکال
  رینگ موتورسیکلت
  رینگ موتورسیکلت
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 25 موتورسیکلت هوندا زیزو
  رینگ شماره 25 موتورسیکلت هوندا زیزو
  رینگ موتورسیکلت
  رینگ موتورسیکلت
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 50 موتورسیکلت هوندا 150 فابریک
  رینگ شماره 50 موتورسیکلت هوندا 150 فابریک
  رینگ
  رینگ
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 50 موتورسیکلت هوندا 150موتورکس
  رینگ شماره 50 موتورسیکلت هوندا 150موتورکس
  رینگ موتورسیکلت
  رینگ موتورسیکلت
  ۱۴۳,۷۰۰ تومان
  رینگ شماره 50 موتورسیکلت هوندا استاندارد
  رینگ شماره 50 موتورسیکلت هوندا استاندارد
  124004013
  ۱۲۴۰۰۴۰۱۳
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 50 موتورسیکلت هوندا رادیکال
  رینگ شماره 50 موتورسیکلت هوندا رادیکال
  رینگ موتورسیکلت
  رینگ موتورسیکلت
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رینگ شماره 50 موتورسیکلت هوندا زیزو
  رینگ شماره 50 موتورسیکلت هوندا زیزو
  رینگ موتورسیکلت هوندا
  رینگ موتورسیکلت هوندا
  ۷۲,۰۰۰ تومان

   رینگ

   رینگ موتورسیکلت چیست؟

   رینگ موتورسیکلت یک قطعه بسیار مهم و اساسی در ساختار چرخ موتورسیکلت است که معمولاً به عنوان قسمتی از چرخ عقب شناخته می‌شود. این قسمت از موتورسیکلت علاوه بر ایفای نقش اصلی در حمایت از وزن و فشار موتورسیکلت و سواری ایمن، به ایجاد زیبایی و استحکام در ساختار موتورسیکلت نیز کمک می‌کند.
   در واقع، رینگ‌های موتورسیکلت عمدتا از جنس آلومینیوم یا فولاد ساخته می‌شوند و برخی از موتورسیکلت‌های ریاضی و مسابقه‌ای از جنس کربن نیز تولید می‌شوند. این رینگ‌ها به منظور افزایش استحکام و کاهش وزن تا حد امکان مورد طراحی و ساخت قرار می‌گیرند.
   به عنوان یکی از قسمت‌های موتورسیکلت که مستقیماً با ایمنی و کارایی موتورسیکلت در ارتباط است، انتخاب یک رینگ موتورسیکلت با دقت می‌تواند تأثیر گذار باشد. مواردی نظیر وزن رینگ، استحکام، و جذابیت ظاهری از مواردی هستند که در انتخاب رینگ برای موتورسیکلت مد نظر است.

   شماره‌بندی رینگ‌های موتورسیکلت

   رینگ‌های موتورسیکلت با استفاده از مقادیر مختلف مانند قطر و عرض شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، در شماره‌بندی 70/90-17، عدد اول (70) به طول عرض رینگ (عرض فاصله بین شکم لاستیک ها) اشاره دارد. عدد دوم (90) ارتفاع مقطع فاصله از لبه ی لاستیک به مرکز رینگ و عدد آخر(17) قطر رینگ در این مورد اینچ مشخص می‌کند.

   انواع رینگ‌های موتورسیکلت

   رینگ‌های موتورسیکلت معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند: رینگ فلزی و رینگ فولادی. به علاوه، رینگ‌های کربنی نیز برای برخی از موتورسیکلت‌های ریاضی و مسابقه‌ای موجود است.

   1.  رینگ فلزی: این نوع رینگ‌ها بیشتر از آلومینیوم ساخته شده‌اند. آلومینیوم به عنوان یک جنس سبک، اما با استحکام خوب، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این انتخاب عمدتا به منظور کاهش وزن و افزایش استحکام برای بهبود راندمان موتورسیکلت است.
   2.  رینگ فولادی: این نوع رینگ‌ها از جنس فولاد ساخته می‌شوند و قوی‌تر از آلومینیوم هستند. رینگ‌های فولادی به عنوان یک گزینه برای سنگین‌ترین موتورسیکلت‌ها و شرایطی که نیاز به مقاومت بیشتری دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
   3. رینگ‌های کربنی: این نوع رینگ‌ها از جنس کربن ساخته می‌شوند و برای موتورسیکلت‌های ریاضی و مسابقه‌ای انتخاب می‌شوند. کربن به خاطر وزن سبک و استحکام بالا استفاده می‌شود و اغلب به منظور بهبود راندمان و وزن کمتر موتورسیکلت استفاده می‌شود.

   کاربردهای رینگ‌های موتورسیکلت

   رینگ‌های موتورسیکلت به عنوان بخشی اساسی از ساختار چرخ موتورسیکلت استفاده می‌شوند. آن‌ها علاوه بر حمایت از وزن و فشار موتورسیکلت و سواری ایمن، به ایجاد زیبایی و استحکام در ساختار موتورسیکلت نیز کمک می‌کنند.

   خرید و قیمت رینگ موتورسیکلت در فروشگاه دیجی تیزرو

   در نهایت، توجه به استانداردها و مشخصات فنی تعیین کننده‌ی ایمنی و عملکرد صحیح رینگ موتورسیکلت می‌باشد. پس از بررسی شماره‌بندی و انواع رینگ‌های موتورسیکلت، می‌توان به این نتیجه برسیم که انتخاب رینگ موتورسیکلت می‌تواند تأثیر گذار بر ایمنی، کارایی و ظاهر ظاهری موتورسیکلت باشد. در نهایت شما عزیزان می‌توانید با در نظر گرفتن تمامی عوامل مورد بررسی این رینگ ها می‌توانید محصول مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.

   رینگ
   بر اساس سازنده
   • Kavir
   • Radikal
   نوع موتور سیکلت
   خیر
   بله